Søk

Regjeringen foreslår å åpne tre områder for havvind

Forslaget om åpning av Utsira Nord, Sandskallen-Sørøya Nord og Sørlige Nordsjø 2 for fornybar energiproduksjon til havs ligger nå ute på høring.

Regjeringen foreslår å åpne tre områder for havvind. I to av områdene kan både flytende og bunnfast teknologi være aktuelt, mens Utsira Nord kun egner seg for flytende vindkraftteknologi. (Illustrasjonsfoto: iStock/Phototitos)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort strategiske konsekvensutgreiinger for 15 havområder, og NVE mente fem områder burde åpnest først. De fem var Sørlige Nordsjø 1 og 2, Utsira Nord, Frøyagrunnene og Sandskallen-Sørøya Nord.


NVE mente Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 1 eller 2 var mest aktuelle dersom to område skulle åpnes. Frøyagrunnane ble vurdert som mindre aktuelt, blant annet fordi det er mindre, og Sandskallen-Sørøya Nord ble vurdert som mindre aktuelt på grunn av flaskehalser i kraftnettet.


Både flytende og bunnfast

Nå foreslår departementet i sitt høringsnotat datert 2. juli å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya Nord. I tillegg ønsker departementet innspill på området Sørlige Nordsjø 2. I vurderingen har departementet lagt vekt på at det det bør åpnes områder som gjør det mulig å fremme prosjekter med både flytende og bunnfast teknologi.


Utsira Nord

Utsira Nord ligger vest av Haugalandet og strekker seg i retning nord-sør fra Bømlafjorden til Boknafjorden. Gjennomsnittsdybden er 267 meter, og området egner seg kun for flytende vindkraftteknologi.

Området Utsira Nord ligg vest av Haugalandet, og strekker seg i retning nord-sør frå Bømlafjorden til Boknafjorden. (Kart: Regjeringen.no)

NVE har lagt til grunn at området i dag kan bygges ut med mellom 500 og 1500 MW, basert på en vurdering av hvor stor produksjon som kan knyttes til kraftnette på land i Norge. Med utviklingen i strømbruken på land og eventuell økt kapasitet i kraftnettet, vil det være mulig å se for seg mer enn 1500 MW vindkraft inenfor Utsira Nord.


En utbygging Utsira Nord vil være synlig fra land, og det er tett skipstrafikk i området med alle typer fartøy. Området er på 1010 kvadratkilometer.


Sørlige Nordsjø 2

Sørlige Nordsjø 2 ligger på Smalbanken sørvest av det norske fastlandet og øst for de store olje- og gassfeltene i den sørvestlige delen av Nordsjøen. Området grenser mot dansk økonomisk sone i sør.

Sørlige Nordsjø 2 er på 2591 km2 og ligger om lag 140 kilometer frå kysten. (Kart: Regjeringen.no)

Gjennomsnittsdybden i området er 60 meter, og området er dermed egnet for bunnfast teknologi. Det finnes også konsept for flytende vindkraft som kan være aktuelle i området.


NVE har i sin utgreiing lagt til grunn at området kan bygges ut med mellom 1000 og 2000 MW, basert på en vurdering av hvor stor produksjon som kan knyttes til kraftnettet på land i Norge, men også med tanke på eksport. Utbygging av det omfanget vil kreve at en tar i bruk mellom seks og ti prosent av arealet.


Området er på 2591 kvadratkilometer og ligger omlag 140 kilometer fra kysten.


Det kommer fram i NVEs konsekvensutgreiing at Sørlige Nordsjø 1 og 2 vil være mest interessante for petroleumsnæringen, Begge områdene ligger i modne petroleumsområder med godt utbygd infrastruktur, og deler av utgreiingsområdene overlapper med tildelte areal.


Det er kartlagt flere prosjekt- og prospektmuligheter i området, og flere letemodeller på ulike nivå. Det er årsaken til at departementet ønsker å se innspillene fra høringen før det endelig tas stilling til spørsmålet om åpning av Sørlige Nordsjø 2. Det skal også gjøres en nærmere vurdering av juridiske og praktiske problemstillinger som kan oppstå dersom vindkraftanlegg skal etableres i områder med petroleumsvirksomhet.


Sandskallen-Sørøya Nord

Området Sandskallen-Sørøya Nord er 260 kvadratkilometer stort og ligger i Barentshavet, nord for Hammerfest. Gjennomsnittsdybden i området er 89 meter, men variasjonen i dybden er slik at det kan egne seg både for bunnfast og flytende vindkraft.

Sandskallen-Sørøya Nord ligger omlag 14 kilometer fra Sørøya og vil være synlig fra land. (Kart: Regjeringen.no)

Området ligger omlag 14 kilometer fra Sørøya og kan bygges ut med vekselstrømkabler til land. Nærheten til land gjør det mulig med mindre utbygginger, for eksempel et demonstrasjonsprosjekt.


NVE har lagt til grunn at området kan bygges ut med mellom 100 og 300 MW, basert på en vurdering av hvor stor produksjon som kan knyttes til kraftnettet på land. En utbygging med dette omfanget vil kreve at en tar i bruk mellom 5 og 15 prosent av arealet.


Frist 1. november

Departementet ber om at merknader og innspill til forslaget sendes elektronisk til departementets postmottak innen 1. november 2019. Etter at høringen er avsluttet vil Olje- og energidepartementet legge fram et forslag til kongelig resolusjon om åpning av områdene og forskrift til havenergiloven.

226 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle