Søk

Nytt prosjekt skal muliggjøre raskere utbygging av havvind

Forskningsrådet bevilger 28 millioner kroner til prosjektet ImpactWind Sørvest som NORCE skal lede. De fem neste årene skal NORCE sammen med forsknings- og industripartnere utvikle mer effektive og grundige søknadsprosesser slik at utbygging av havvind kan gå raskere.

Fra Venstre: Seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, Professor Muk Chen Ong, Universitetet i Stavanger, Førsteamanuensis Silje Haus-Reve, Universitetet i Stavanger og NORCE, Konserndirektør Klima og miljø i NORCE, Hans Kleivdal. Foto: Bjarne Log /NORCE

- Det er et politisk mål å bygge ut havvind på norsk sokkel i havet utenfor Agder, Rogaland og Vestland, men ofte kan prosessen fra beslutning til endelig bygging av vindmøllene være lang og ineffektiv. Ved å samle inn relevante data og utvikle forskningsbasert kunnskap og langsiktig utdannings- og forskningskapasitet kan vi gjøre søknadsprosessene mer effektive, sier seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, som skal lede prosjektet i en nyhetsartikkel.


På forskningssiden er utover NORCE, også UiB, UiA og UiS med, mens åtte industripartnere, fire sentrale næringsklynger, deriblant Norwegian Energy Solutions, og to bransjeforeninger også er koblet på. Agder, Rogaland og Vestland fylke støtter prosjektet da disse tre fylkene har beliggenhet nær disse planlagte havvindområdene.


Videre i nyhetsartikkel står det.


- Jeg vil gratulere forskningsmiljøene i NORCE og alle partnerne våre med tildelingen av havvind-prosjektet. Med denne tildelingen skal NORCE bidra med utviklingen av ny kunnskap som kan skape nye industrielle muligheter for norsk industri og oljeleverandørnæring i Agder, Rogaland og Vestland fylke, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.


Grundig utredning av konsekvenser


Før industrien får tildelt areal der de kan bygge enten bunnfast eller flytende havvind, skal det gjøres grundig utredning av konsekvenser ved utbyggingen. I denne prosessen kan det oppstå arealkonflikter knyttet til interessegrupper innenfor bl.a. fiskeri, fugleliv og olje, fordi utbygging til havs vil berøre ressursgrunnlaget deres.


- Utredningen av konsekvenser må være grundig og effektiv, da det ellers kan bli en «show-stopper» og forlenge tiden før industrien får tildelt oppdrag innen havvind. Derfor er det viktig å samle vitenskapelig spisskompetanse innen områder som marinteknologi, meteorologi, marinbiologi, samfunnsøkonomi, digitalisering og jus, slik at konsekvensutredningene blir så grundige som mulig.


Mangler utdanningstilbud innen havvind


En rapport fra Norsk Industri om kompetansemiljøer påpeker at Norge har mye relevant kompetanse og relevante kompetansemiljøer, men så langt få utdanningstilbud spesifikt rettet mot havvind.


- Derfor blir en det en viktig del av del av prosjektet å utvikle spesialiserte etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med havindustrien og gå i dialog med havvindindustrien om langsiktige kompetansebehov.


Tildelingen på 28 millioner kroner fra Forskningsrådet utløser egeninnsats og industristøtte, slik at en får et samlet prosjektbudsjett på ca. 56 mill. Prosjektet har med syv aktuelle vindparkutbyggere som industripartnere, alle med sterk regional forankring i sørvest: NorSea Group, Aker Offshore Wind, Norseman Wind, Shell, BKK, Agder Energi og Deep Wind Offshore.


Første del av prosjektet begynner 1. kvartal 2022 og prosjektet forventes avsluttet i 2027.45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle