Søk

Ny medlemsbedrift sikter mot karbonnøytralitet

Ved å redusere utslipp av klimagasser fra olje- og gassproduksjonen har vår nye medlemsbedrift Lundin Energy Norway som mål å bli karbonnøytral innen 2025.

Installasjon av strømkabelen til Edvard Grieg. Foto: NKT/ Lundin Energy Norway

– Omstillingen i energisektoren gjelder hele bransjen og det er noe vi ønsker å lede an. Derfor har vi en ambisiøs klimastrategi med mål om å være karbonnøytrale innen 2025. Vi skal produsere oljen og gassen vår med lavest mulig karbonutslipp og bidra til å nå målene i Parisavtalen, sier Tove Lie, FoU koordinator i Lundin Energy Norway. Selskapet er nytt medlem av Norwegian Energy Solutions, og Lie sitter i NES sin Tekniske komité.


Lundin Energy Norway er et heleid datterselskap av Lundin Energy med omtrent 400 ansatte. Selskapet har aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Feltene Johan Sverdrup og Edvard Grieg bidrar med 95 % av selskapets produksjon.


Karbonnøytrale i 2025


Mesteparten av Lundin Energy Norways produksjon vil være elektrifisert før 2025. Johan Sverdrup-feltet er allerede elektrifisert. I 2023 vil Edvard Grieg-feltet elektrifiseres. Disse tiltak medfører store utslippsreduksjoner, men gjør selskapet til en større forbruker av strøm fra land. For å kompensere for dette har selskapet investert i fornybar kraftproduksjon som tilsvarer kraftforbruket, og har eierandeler i Leikanger kraftverk og en vindkraftpark i Finland.

Energieffektivisering, elektrifisering og forsyning av fornybar kraft bidrar med betydelige reduksjoner av utslippene fra selskapets virksomhet. Noen utslipp, som sikkerhetsfakling og utslipp fra borerigger og forsyningsfartøy, er det ikke mulig å eliminere innen 2025, og her må andre tiltak benyttes for å oppnå karbonnøytralitet.


Det siste bidraget for å nå målet er investering i treplanting, siden trær fanger CO2 og nøytraliserer de gjenværende utslippene. Det er inngått et samarbeid med Land Life Company og planlegger å plante 8 millioner trær i Spania og Ghana innen 2025. Dette skal bidra til å fange 2,6 millioner tonn CO₂ frem til 2050.


Forskningsprosjekter er viktige


Lundin Energy Norway bruker omtrent 100-150 millioner i året på forskning. 30 % av forskningsmidlene skal brukes på miljøprosjekter, og ikke nødvendigvis bare på dekarbonifisering, men også for eksempel oljevernberedskap og kartlegging av biodiversitet.

FoU koordinator Tove Lie. Foto: OD/Sokkelspeilet

– Vi har for eksempel et prosjekt på kartlegging av sjøfugl migrasjon og næringssøk ut fra hekkeplassene sine, og andre prosjekter som fokuserer på effektene av oljeutslipp til havs. For dekarbonifisering har vi selvsagt prosjekt innen karbonfangst- og lagring og reduksjon av energiforbruk, samt at vi også ser litt på alternative energiløsninger med tanke på marin aktivitet, sier Lie.


Selskapet deltar i store prosjekter innen dekarbonifisering sammen med forskningsmiljøene i Norge. To av dem er joint industry projects (JIPer) fra SINTEF som går over 8 år, Lavutslippssenteret og Norwegian CCS Research Centre (forskningssenter for miljøvennlig energi). I tillegg er de med i Smart Ocean, et senter for forskningsdrevet innovasjon ved UiB.


Energieffektiviserende tiltak på Edvard Grieg


– I år gjennomfører vi et forprosjekt for å kartlegge muligheter for bølgeenergi rundt Edvard Grieg. Vi har også flere prosjekter hvor vi ser spesifikt på hvordan vi kan redusere energiforbruket på feltet. Selv om Edvard Grieg skal bli elektrifisert, så er det også et poeng å få ned energiforbruket ved hjelp av energieffektiviserende tiltak. Vi ser eksempelvis på hvordan vi kan forbedre effektivitetsgraden i turbiner. I tillegg bidrar god reservoarstyring til at vi løfter mindre vann oppå plattformen, forklarer Lie.

Edvard Grieg-plattformen. Foto: Lundin Energy Norway

Fordelen med å være i en energiklynge


– Det er innenfor olje og gass vi har vår ekspertise, samt teknologi som går på mer effektiv produksjon og effektiv utvinning. Vi har mange gode fagfolk som har FoU prosjekter eksempelvis innen boreeffektivitet og P&A, og kan bidra innen dette området i NES. Vi har også flinke driftsfolk som jobber med energieffektivisering på Edvard Grieg. Vi bør kunne bidra dersom det dukker opp slike prosjekt i klyngen. Når det gjelder alternative energikilder, må vi ut og lete etter større JIPer og partnere. Vi er for små til å følge opp egne prosjekter alene innenfor det området. Ved å være medlem av NES håper vi å få ideer, og se om det er prosjekter innen alternative energikilder vi kan være med på, avslutter Lie.

321 visninger0 kommentarer