Søk

Norsk fornybarnæring er i kraftig vekst

Multiconsult har kartlagt den norske fornybarnæringen og funnet at omsetningen innen norsk fornybarindustri i fjor økte med 71 prosent sammenliknet med 2017.


Havbasert vindkraft utgjorde 19 prosent av den totale omsetningen i den norske fornybarnæringen i 2018, og eksportandelen er på hele 75 prosent. (Illustrasjon: iStock)

Rapporten er laget av Multiconsult på oppdrag fra Eksportkreditt Norge, Olje- og energidepartementet og Norwegian Energy Partners, og den ble lagt frem 9. oktober i år. I rapporten slås det fast at den nasjonale omsetningen innen den norske fornybarnæringen var på 29,6 milliarder kroner i 2018. Omsetningsøkningen fra 2017 skyldes hovedsaklig økt aktivitet i markedet for landbasert vindkraft.


I 2018 var det cirka 10.200 årsverk innen den norske fornybarnæringen. Det inkluderer årsverk innenfor utstyrsleverandører, utbyggere, rådgivere og leverandører av tjenester. Vannkraft var den fornybarsektoren med flest årsverk, og også den som har høyest omsetning med 9,7 milliarder kroner.

Landbasert vindkraft kommer på andreplass med en nasjonal omsetning på 8,7 milliarder.


Havbasert vindkraft var den sektoren med høyest eksport, med 4,4 milliarder kroner. Det er først og fremst det utenlandske havvindmarkedet som representerer vekstmuligheter for norske aktører, mener Multiconsult. Flere norske aktører er etablert i flere segment langs verdikjeden, for eksempel innen kabelleveranse, installering av havvindturbiner og prosjektutvikling.

Multiconsult understreker i sin rapport at EUs energi- og klimapolitikk, utviklingen i kraftpriser, støtteordninger og elektrifisering av forbruk har stor betydning for det norske fornybarmarkedet. Disse rammebetingelsene vil bety mye for veksten fremover.


Den norske fornybarnæringen befinner seg for øyeblikket i en periode med sterk vekst, delvis drevet av kostnadsreduksjoner og at elsertifikater ikke blir tildelt for ny fornybar kraftproduksjon etter 2021. Multiconsult forutser derfor at det vil bli gjort betydelige investeringer innen både landbasert vindkraft, vannkraft og annen fornybar energiteknologi de neste årene. På lengre sikt, mer enn 2-3 år, mener Multiconsult det er vanskelig å forutse utviklingen.


Økt etterspørsel etter kraft

Statnett forventer i sin langsiktige markedsanalyse for perioden 2018-2040 ar kraftprisene på lengre sikt vil svekkes. Samtidig skriver Multiconsult i sin rapport at økt utvekslingskapasitet for kraft mellom Norden og resten av Europa vil kunne bidra til økte kraftpriser hjemme i Norge. Utvekslingskapasiteten vil i følge NVE nær tredobles fra 2018 til 2025.


Prisen på CO2-kvoter er en viktig driver av kraftprisen både på kontinentet og Norden. Mens kvoteprisen i tidligere år har ligget rundt 5 EUR/tonn har den i 2018 kommet opp i 20 EUR/tonn. Multiconsult skriver i sin rapport at det er flere usikkerhetsmomenter, men at utsikter til strengere klimapolitikk trekker i retning av at det er lite sannsynlig med varig lav kvotepris utover 2020 og 2030 tallet.


Det forventes en økt etterspørsel etter kraft i Norge i årene som kommer, blant annet på grunn av økt elbilsalg og økende elektrifisering av industri, etablering av datasentre og elektrifisering av petroleumsnæringen.

39 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle