Søk

NES med innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

NES-medlemsbedrifter mener de viktigste tiltakene for å fremme norsk eksport er å opprettholde aktivitet i hjemmemarkedet, stimulere til teknologiutvikling og omstilling, og videreutvikle kompetanse.

Regjeringen skal utarbeide en ny handlingsplan for å fremme eksport av norske varer, teknologi og tjenester. NES medlemsbedrifter har gjennom klyngen vært med på å gi sine innspill. (Illustrasjon: iStock)

Regjeringen skal utarbeide en eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen, og nærings- og fiskeridepartementet har bedt om innspill til arbeidet med planen.


NES har viderebrakt innspillene fra medlemmene i et brev til nærings- og fiskeridepartementet. Brevet er signert klyngeleder Egil Aanestad og styreleder Tor Arnesen.


Her er teksten i brevet som ble sendt til næringsminister Iselin Nybø (V) og departementet 15. juni:


"Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) takker for invitasjonen til å gi innspill til regjeringens arbeid med en eksporthandlingsplan som skal bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen. Vi har fått tilbakemelding fra en rekke av klyngens medlemmer og aktører samt en oppsummering fra klyngen sentralt og har konsolidert innspillene og synspunktene i dette notat.

Utfordringer – kort oppsummert

For noen leverandører til energibransjen ble det bråstans i aktiviteten da oppdragsgivere kansellerte ordrer som følge av koronakrisen. Majoriteten har holdt aktiviteten oppe inntil videre, men også disse forventer større bortfall av aktivitet i løpet av de neste måneder.

Konsekvensen av dramatisk fall i aktivitet er permitteringer og reduksjon av arbeidsstyrke. Dette er en stor utfordring i forhold til tap av kompetanse og kapasitet som igjen kan føre til at våre eksportbedrifter svekker sin konkurransekraft i et globalt marked på sikt.

Mange bedrifter står midt i en krevende økonomisk situasjon med inntektstap, likviditetsskvis og en uforutsigbar aktivitetsprognose. Tilgang til midler fra virkemiddelapparatet har vært viktig, men løser ikke den grunnleggende utfordringen med bortfall av aktivitet.

Kompetansen og teknologiutviklingen i leverandørindustrien vil være motoren i transformasjons-prosessen og opprettholdelse av aktiviteten vil være nøkkelen i omstillingen til utvikling av fornybare energi-løsninger, og ikke omvendt.

Innspill til handlingsplanen

Opprettholde aktivitet

Aktivitet i hjemmemarkedet er viktig for at bedriftene skal klare seg gjennom koronakrisen og være rustet for eksport i etterkant. Dette kan oppnås ved tiltak som:

- Opprettholde høy lete- og utvinningsaktivitet på norsk sokkel ved hjelp hensiktsmessige virkemidler, godkjenning av nye prosjekter, digitalisering og senfaseprosjekter hvor teknologi bidrar til reduserte utslipp.

- Utlysning av attraktivt areal på norsk sokkel.

- Incentivere arbeidet med brønner som skal permanent forlates (P/A), utvikle radikale kostnadsbesparende løsninger for å frigi kapital til nye innvesteringer.

- Elektrifiserings prosjekter som vil kunne drives bærekraftig i fremtiden – prioritering av prosjekter med strøm fra land som et eksempel.

- Utarbeidelse av strategi for CCUS og havvindsløsninger og igangsette aktivitet innen dette segmentet der det er hensiktsmessig med tanke på infrastruktur. Inkludere kraftgenerering til hydrogen eventuelt direkte som grid for strømforsyning.

- Økonomisk politikk som sikrer stabil kronekurs slik at konkurransekraften kan opprettholdes.

- Skattesystem/ ordninger for industrien som stimulerer til aktivitet/ investeringer.

- Opprettholde kontakt med EU og få ta del i støtteordninger fra EU.

Stimulere teknologiutvikling og omstilling

Teknologiutvikling skal bidra til å styrke konkurransekraften i det globale markedet. Det er viktig at nye produkter som skal eksporteres, er kvalifisert og klar til bruk samt at de har en positiv effekt på klimafotavtrykket. Virkemidlene må derfor tilpasses disse dimensjonene i utviklingsløpet, eksempelvis:

- Øke rammene for Demo2000 for å styrke pilotering av ny teknologi.

- Knytte tildelinger opp mot FNs bærekraftmål, det bør settes krav til at teknologiutvikling skal bidra til reduksjon i utslipp sammenlignet med eksisterende løsninger.

- Tilrettelegge for mulighet for å søke midler fra de ulike EU programmene.

- Utvide anvendelsen av virkemidlene innen etablerte program som Petromaks, IPN, Enova osv til konkret å fremme teknologier innen elektrifisering, automatisering, digitalisering og robotisering.

- Forsterke ENOVA med tilskudd som kan gi målrettete tiltak innen lavutslipp

- Forlenge nåværende NOx avtale og etablere CO2 fond etter samme modell

- Akselerere arbeidet med CCUS inkludert økning av midler til Climit.

- Incentivere arbeidet med omstillingsprosesser.

Fremme eksport

For å lykkes med norsk eksport må det arbeides målrettet mot de markeder hvor norsk teknologi og kompetanse har en reell mulighet til å konkurrere mot utenlandske aktører. Det er derfor viktig å opprettholde Innovasjon Norge og NORWEP som et verktøy for eksport i de segmenter hvor de har sin ekspertise. De har et omfattende nettverk som potensielle eksportører kan dra stor nytte av.

Flere av klyngens medlemmer har pekt på Eksportkreditt og GIEK som viktige ordninger i eksportprosessen. Det er avgjørende at slike ordninger vedvarer og styrkes for at bedrifter skal kunne sikre seg kontrakter på det internasjonale markedet etter korona krisen. Stabile rammebetingelser og en strategisk valutapolitikk vil styrke potensialet til norsk eksport.

Under koronakrisen har dialog med kunder på den internasjonale arena vært meget krevende ettersom man fysisk ikke har kunnet møtes. Enkelte kulturer krever at man er i tett dialog ansikt til ansikt for å lykkes med å vinne kontrakter. Koronakrisen bidrar til distansering mellom norsk eksportør og internasjonal kunde og kan derfor svekke vårt eksportpotensiale. Mange av de etablerte møteplassene for ulike industrisegmenter har blitt avlyst under koronakrisen. Når reiserestriksjoner og sosial distansering etter hvert blir litt mindre restriktiv, er det viktig at det gjenetableres kontakt med eksportmarkedene, og her kan myndighetene være en pådriver. Mye av dette arbeidet kan gjennomføres i tett samhandling med klyngen(e).

Videreutvikle kompetanse

Nye verdikjeder bygges på skuldrene til eksisterende næringer. Det er viktig å stimulere til robust og stabil aktivitet innen petroleumsnæringen for å kunne omstilles til utvikling av fornybare verdikjeder. Kompetansegap innen nye energikilder som hydrogen, vind, sol og energilagring må adresseres. Utdanningsløpet i Norge må også sikre tilgang til nasjonal kompetanse innen Industri 4.0, automatisering, digitalisering og robotisering for å styrke konkurransekraften globalt.

Takk for anledningen til å formidle energiklyngen NES sine innspill til regjeringens arbeid med en eksporthandlingsplan. Dersom det er ønskelig med mer detaljer rundt noen av de tema vi her har beskrevet så må dere gjerne ta kontakt."


30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle