Søk

IEA oppfordrer til teknologiutvikling

Kostnadene til utvikling av lavkarbon-teknologi er for olje- og gassindustrien en investering i selskapenes evne til inntjening på lang sikt, slår IEA fast i den ferske spesialrapporten «The Oil and Gas Industry in Energy Transitions».

Lavkarbon-elektrisitet vil uten tvil utgjøre en sentra del av fremtidens energimix, men investering i olje- og gassprosjekter vil fortsatt være nødvendig i følge IEA. (Illustrasjon: iStock)

Det økte sosiale og miljømessige presset som mange olje- og gasselskaper opplever, reiser spørsmål ved fossile drivstoffs rolle i en energiøkonomi i endring. Spørsmålet er om olje- og gassindustrien kun er en del av problemet, eller om industrien også har nøkkelen til å løse det?


– Ingen energiselskap vil være upåvirket av overgangen til ren energi. Alle deler av industrien må tenke igjennom hvordan de vil møte dette, sier Executive Director i International Energy Agency (IEA) Dr. Fatih Birol (sitatet er oversatt til norsk).


Dr. Fatih Birol er Executive Director i International Energy Agency (IEA). Foto: IEA

Dr. Birol sier videre i pressemeldingen fra IEA, at rundt 15 prosent av de globale energirelaterte utslippene av drivhusgasser kommer fra utvinningen av olje og gass og transport ut til konsumentene. En stor del av disse utslippene kan reduseres relativt raskt og med enkle tiltak.


Å redusere metanutslipp til atmosfæren pekes på som den nest viktigste og nest mest kostnadseffektive måten for industrien å redusere utslippene på.

I tillegg mener Dr. Birol at olje- og gasselskapene, med sin ekstensive «know-how og dype lommer» kan spille en sentral rolle i å akselerere satsingen på fornybar energi som havvind, samtidig som de kan muliggjøre at kapitalintensiv ren energiteknologi som karbonfangst og hydrogen utvikles og modnes.


Mens enkelte olje- og gasselskap nå har utvidet energioperasjonene til også å omfatte fornybar energi og lavkarbon-teknologi, er de gjennomsnittlige investeringene i områder utenfor deres kjerneområde fortsatt begrenset til rundt 1 prosent av totale kapitalutgifter.


Mye står på spill

I noen tilfeller vil selskapene fastholde en spesialisering innen olje og gass, og muligens gå mer over mot naturgass i en periode, så lenge disse drivstoffene er etterspurt og investeringene gir forsvarlig inntjening. IEA mener likevel ad også disse selskapene vil måtte tenke igjennom sin strategiske respons overfor nye utfordringer.


Spesielt står mye på spill for nasjonale oljeselskap, som forvalter nasjoners hydrokarbonressurser, og for stater som i mange år har vært sterkt avhengige av inntekter fra oljeindustrien.


Nasjonale oljeselskap står i følge IEAs rapport for over halvparten av global produksjon og innehar en enda større andel av reservene. Noen gjør det bra, men mange er dårlig stilt i forholdt til å kunne møte endringene i globale energitrender. IEA peker imidlertid på at nasjonale oljeselskap kan gi økonomisk stabilitet i omstillingsprosessen, dersom de opererer effektivt og er våkne for risiko og muligheter.


Rapporten fra IEA er utarbeidet i samarbeid med World Economic Forum (WEF). Rapporten ble presentert for statsledere og industriledere på WEFs årlige møte i Davos 21. januar.


25 visninger0 kommentarer