Søk

Her finner du oversikten over myndighetenes Korona-tiltak

Det er opprettet egne nettsider for informasjon fra regjeringen og departementene i forbindelse med Korona-pandemien. På sidene finner du både nasjonale tiltak iverksatt av myndighetene, informasjon om reiser og koronavirus og informasjon om skoler, barnehager og høyere utdanning.

Den norske regjeringen har laget egne temasider der de informerer befolkningen om tiltak i forbindelse med korona-pandemien. (Illustrasjon: Tampatra/iStock)

Myndighetene har satt inn sterke tiltak for å hindre smittespredning og sørge for at presset på helsetjenesten ikke blir for stort. På denne nettsiden finner du oversikten over nasjonale tiltak for å begrense pandemien.


Klikker du deg videre derfra til Nasjonale tiltak finner du en oversikt over tiltak innenfor områdene arbeidsliv, barn og familie, grensekontroll og innvandring, helse og omsorg, kommunene, kultur, idrett og frivillige organisasjoner, lov og orden, næringsliv og økonomi, samferdsel, samfunnssikkerhet og beredskap, skole og utdanning, tro og livssyn og utenriks.


Under hvert av områdene er det listet opp de aktuelle tiltakene som er iverksatt, og det er mulig å klikke seg videre for å lese mer om hvert enkelttiltak.


I forhold til tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset, la regjeringen frem de første strakstiltakene 13. mars for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

Regjeringen jobber med tiltak i tre faser. Først kommer strakstiltakene for å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet. I tiden fremover vil regjeringen jobbe med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig. Regjeringen vurderer også bredere tiltak for å opprette aktiviteten dersom det blir nødvendig.


I denne første fasen har regjeringen prioritert følgende tiltak:

- Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.


- Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.


- Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.


- Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

- Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.


- Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.


- Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.

46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle