Søk

Green Deal for et klimanøytralt Europa i 2050

18. september åpner de første utlysningene i EU sin storsatsing Green Deal. Europa satser stort for å oppnå klimanøytralitet i 2050. Green Deal skal blant annet støtte prosjekter for ren energi, utslippsfri industri, bærekraftige bygg og mobilitet.

EUs strategi omfatter en handlingsplan for å få fart på effektiv bruk av ressurser gjennom overgangen til en ren, sirkulær økonomi. Biologisk mangfold og truede økosystemer skal gjennoppbygges, og miljøutslipp skal reduseres.


Handlingsplanen i Green Deal inneholder både investeringer og støtteordninger for å stimulere til mer miljøvennlige løsninger, og målet er at EU skal bli klimanøytralt i 2050.


EU har også fremmet forslag om en europeisk klimalov for å gjøre de politiske forpliktelsene i løftet om et klimanøytralt EU i 2050, juridisk bindende.


For å nå målet om klimanøytralitet må alle sektorer involveres, blant annet gjennom å:

  • investere i miljøvennlig teknologi

  • støtte innovasjon i industrien

  • satse på renere, billigere og sunnere transport

  • dekarbonisere energisektoren

  • sørge for at bygninger er mer energieffektive

  • arbeide med internasjonale partnere for å bedre globale miljøstandarder

Elleve utlysningsområder

Green Deal omfatter også utlysning av økonomisk støtte, gjennom Green Deal Call, for å mobilisere til forskning og innovasjon for en rettferdig og bærekraftig omlegging til et klimanøytralt Europa.


EU har definert åtte tematiske og tre tverrfaglige satsingsområder i Green Deal Call:


1. Tverrsektorielle klimatiltak Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges

2. Ren, rimelig og sikker energi Call area 2: Clean, affordable and secure energy

3. Industri for en ren og sirkulær økonomi Call area 3: Industry for a clean and circular economy

4. Energi- og ressurseffektive bygninger Call area 4: Energy and resource-efficient buildings

5. Bærekraftig og smart mobilitet Call area 5: Sustainable and smart mobility

6. Fra jord til bord Call area 6: Farm to Fork

7. Gjenoppbygge biodiversitet og økosystemer Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services

8. Nullutslipp og giftfritt miljø Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

9. Styrke kunnskap og forståelse for Green Deal Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

10. Styrke innbyggernes mulighet til å påvirke overgangen til et klimanøytralt Europa Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

11. Akselerere overgangen til og tilgangen på ren energi i partnerskap med Afrika Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa


Detaljene og utlysningene i Green Deal Call vil bli offentliggjort i midten av september 2020.


Støtte til karbonintensive regioner

EU skal også gi økonomisk støtte og teknisk assistanse for å hjelpe kull- og karbonintensive regioner innen EU som blir påvirket av omstillingene mot en grønn økonomi. Støtteprogrammet heter Just Transition Mechanism. og skal mobilisere minst 100 milliarder Euro i de mest berørte regionene i perioden 2021-2027.

Green Deal Call omfatter åtte tematiske områder og tre gjennomgripende områder for å fremme overgangen til et klimanøytralt Europa frem mot 2050.


34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle