Søk

EU vil satse stort på grønn hydrogenproduksjon

– Den nye hydrogenøkonomien kan bli en vekstmaskin, sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans. EU har satt seg som mål å ta globalt lederskap i utvikling av utslippsfritt hydrogen.

EU har lagt frem en egen hydrogenstrategi med en prioritert satsing på hydrogen produsert med bruk av fornybar energi. (Illustrasjon: iStock)

EU la nylig fram sin hydrogenstrategi. I strategidokumentet fra EU-kommisjonen heter det at produksjon og bruk av hydrogen må kraftig oppskaleres, og produksjonen må skje helt uten utslipp av karbon, for at hydrogen skal kunne bidra til fremtidig klimanøytralitet. Hydrogen er essensielt for at EU skal kunne nå sitt mål om klimanøytralitet innen 2050, og for å nå målene som er satt i Parisavtalen.


I dag står hydrogen for en mindre del av energiforsyningen i EU og globalt, og hydrogen blir for det meste produsert av fossilt brennstoff, naturgass eller kull. Det resulterer i årlige utslipp av CO2 på mellom 70 og 100 millioner tonn i EU alene.


Satser på fornybart hydrogen

I strategidokumentet slås det fast at EUs prioritet er å utvikle fornybart hydrogen, hovedsaklig produsert ved hjelp av vind- og solenergi. Fornybar energi er et alternativet som både er tråd med EUs mål om klimanøytralitet og nullutslipp på lang sikt, samtidig som det vil bli en del av et integrert energisystem.


Fornybart hydrogen er her definert som hydrogen produsert gjennom elektrolyse av vann og ved hjelp av energi fra fornybare energikilder.


Satsingen på fornybart hydrogen skal bygges på Europas industrielle kompetanse innen elektrolyse, det vil skape nye jobber og økonomisk vekst i EU og bygge opp om et kostnadseffektivt integrert energisystem. Frem mot 2050 skal hydrogen-industrien gradvis oppskaleres parallelt med lanseringen av ny fornybar energiteknologi, og etter hvert vil produksjonskostnadene da bli lavere.


Prosessen starter nå

EU starter arbeidet med sin hydrogensatsing nå, og setter konkrete mål for ambisjonene fremover.


På kort og mellomlang sikt, vil det også være behov for såkalt lavkarbon-hydrogen i tillegg til fornybart hydrogen. Årsaken til det, er at man på den måten raskere vil redusere utslippene fra dagens hydrogenproduksjon og fremme parallell utvikling av og økt bruk av fornybart hydrogen.


Lavkarbon-hydrogen omfatter fossil-basert hydrogen med karbonfangst og elektrisitets-basert hydrogen, noe som gir markant lavere utslipp av drivhusgasser enn dagens fossil-baserte hydrogenproduksjon i EU.

I den første fasen, 2020 til 2024, er målet å få på plass elektrolysekapasitet på 6 gigawatt for produksjon av fornybart hydrogen. Dette skal sikre produksjon av 1 million tonn hydrogen.


Annen fase går fra 2025 til 2030. I denne fasen er målet 40 gigawatt kapasitet og samlet produksjon av 10 millioner tonn fornybart hydrogen i EU.


I tredje fase, fra 2030 og frem mot 2050, skal hydrogen tas i bruk i stor skala. I denne fasen må den fornybare energiproduksjonen ha økt massivt, fordi omlag en fjerdedel av fornybar elektrisiteti EU kan bli brukt til hydrogenproduksjon i 2050. I denne fasen blir det nødvendig å etablere anlegg med opptil 100 MW elektrolysekapasitet. Slike anlegg er anbefalt etablert i områder der etterspørselen er høy, for eksempel der det finnes større raffinerier, stålverk og kjemisk industri. Ideelt sett skal hydrogen-anleggene drives med energi fra lokale, fornybare energikilder.


Etablering av flere nye tankstasjoner for hydrogen er også nødvendig for å få økt andelen busser og etter hvert tyngre kjøretøy som benytter hydrogen-brenselceller. For å få en oppskalering av produksjonen og markedet for hydrogen, kan det være aktuelt med ulike typer lavkarbon elektrisitetsbasert hydrogen. Det kan også være aktuelt med karbonfangst og lagring ved noen av de allerede eksisterende anleggene for hydrogenproduksjon.


Fargekart for hydrogen

I EUs nye strategi går det klart fram at det er fornybart, såkalt grønt hydrogen, som vil bli proritert.


Teknisk ukeblad har i en artikkel om EUs hydrogenstrategi publisert et «fargekart for hydrogen» der de forklarer forskjellene på grått, blått og grønt hydrogen:

  • Grønt hydrogen er produsert ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann, og grønn hydrogen er dermed er utslippsfri.

  • Blått hydrogen kommer fra naturgass, olje eller kull, men CO2 som frigjøres i produksjonen blir fanget og lagret.

  • Grått hydrogen er hydrogen fra naturgass, olje eller kull der CO2 som frigjøres i prosessen slippes ut. I dag er det meste av hydrogenet som produseres i verden, grått hydrogen.


Naturgass fases ut

I EUs nye strategidokument satses det på grønt fremfor blått hydrogen. Parallelt med dette har EU utarbeidet en plan for EUs enegisystem, der det legges opp til en utfasing av fossil naturgass.


I følge den nye planen er det ventet at fossil naturgass kun vil utgjøre 20 prosent av gassen som brukes i EU i 2050.

92 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle