Søk

Energi er ett av tre satsingsområder i forslaget til ny UiS-strategi

Helse, energi og læring for livet er foreslått som UiS tre satsingsområder i utkastet til Strategi 2030. Du kan gi dine innspill frem til 15. september.

UiS felles retning skal drives av hensynet til bærekraftig omstilling, heter det i høringsutkastet som det nå er mulig å gi innspill til frem til fristen 15. september. Strategi 2030 skal etter planen vedtas av universitetsstyret 22. oktober 2020.


I utkastet til strategidokument trekkes grønn omstilling fram som et kjerneelement. UiS skal måle seg med de beste innen forskning, undervisning og innovasjon for bærekraftig omstilling, til nytte for regionen, nasjonen og kloden. UiS vil også prioritere forskning som er direkte knyttet til bærekraftmålene og satsing på forskningssamarbeid som bidrar til grønn omstilling i samfunnet.


Energi

UiS har satt energi som ett av tre satsingsområder, og universitetet ønsker å ha en ledende posisjon innen forskning, utdanning og innovasjon ved at kompetansen på UiS skal møte omstillingsbehovet i energiforsyningen.


Gjennom utdannings- og forskningsaktivitet vil UiS akselerere omstillingen av energiforsyningen globalt og legge til rette for mer bærekraftige energiløsninger.


UiS ønsker å videreutvikle en bred energiprofil som inkluderer teknologiske, øknomiske, samfunnsvitenskaplige og humanistiske perspektiver. Det fordi tverrfaglige tilnærminger er avgjørende for å identifisere og løse de sammensatte energiutfordringene verden står overfor.


Helse

Helse er også et satsingsområde, og UiS ønsker å være et ledende universitet for fremtidens norske helsevesen. UiS har også som mål å tilby et unikt medisinstudium i Norge.


Samhandling, sikkerhet og simulering i undervisning og predikering skal være viktige elementer i universitetets helsesatsing.


Læring for livet

Det tredje satsingsområdet i UiS høringsutkast «Strategi 2030» er læring for livet. UiS ønsker å bidra til at mennesker i alle faser av livet har tilgang til relevant utdanning av høy kvalitet. UiS vil utvikle ny kunnskap om barn og unges læring og læringsmiljø og bidra til bedre utdanninger fra barnehage til universitet.


UiS ønsker også å videreføre satsingen på utdanningsforskning og styrke sin posisjon som ledende universitet innen dette feltet.


Åpent og godt

UiS vil være et åpent og samarbeidsorientert universitet som er raust og inkluderende, og legger til rette for levende møteplasser for kritisk refleksjon, kunnskapsdeling og kulturutveksling.


UiS vil bli et av de mest attraktive universitetene å studere og arbeide ved. Det skal være et sted der gode prestasjoner blant studenter, forskere, undervisere og andre ansatte understøttes av et godt studie- og arbeidsmiljø. På den måten ønsker UiS å tiltrekke seg gode studenter og gode arbeidstakere.


I strategiutkastet har UiS valgt visjonen «Drivkraft i kunnskapsutvikling og endring».


Høringsrunde

I høringsrunden ønsker universitetet spesielt tilbakemelding på de seks temaene, ambisjonsnivået og de konkrete kulepunktene under hvert tema.


Rektor Klaus Mohn ønsker også tilbakemelding på om strategien oppfattes som tydelig, om den oppfattes å være koblet til samfunnsoppdraget, om den svarer på de store samfunnsutfordringene og om den oppfattes å styrke UiS frem mot 2030.


Her er høringsdokumentet som det ønskes innspill til


Høringsuttalelser kan sendes til post@uis.no innen 15. september 2020.

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle