Søk

Ber om tiltak for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkelI et brev til olje- og energiministeren, næringsministeren, Stortingets energi- og miljøkomité, Stortingets næringskomité og Rogaland fylkes stortingsrepresentanter ber Norwegian Energy Solutions om tiltak for å opprettholde og styrke aktiviteten på norsk sokkel.


Her kan du lese brevet i sin helhet: «Behov for tiltak fra regjeringen for å opprettholde og styrke aktiviteten på norsk sokkel


Det norske samfunnet er avhengig av petroleumsvirksomheten både på kort og lang sikt. Næringen skaffer staten store inntekter, skaper flere hundre tusen arbeidsplasser og gir Norge mer handlefrihet til å takle situasjoner som den pågående Covid19 pandemien gir.

Den norske petroleumsvirksomheten er robust, men treffes nå fra flere kanter av utfordringer. Derfor er det riktig nå å legge til rette for virkemidler som understøtter aktiviteten. Effektene av disse faktorene vil forsterkes over tid dersom det ikke blir tatt grep for å motvirke den negative trenden. Tre faktorer som påvirker:

  • Covid19 pandemien – med en global nedgang i etterspørselen etter petroleumsprodukter..

  • OPEC i konkurranse med Russland og USA om markedsandeler gjør at man opplever en overproduksjon på 10-20 prosent og breddfulle oljelagre globalt.

  • At det fra 2021 – 2022 ville være et lavere investeringsnivå på norsk sokkel uansett.


Men det er også et faktum at alle olje- og gassfelt faller i produksjon hvert år, samtidig som det alle framskrivinger inkluderer en stor andel olje- og gass i energimiksen også opp mot 2040 og 2050. Derfor må det investeres i ny olje- og gasskapasitet også i dagens situasjon, og de investeringene bør komme i Norge som har den reneste produksjonen.

Norwegian Energy Solutions er en Innovasjon Norge-støttet klynge med opp mot 100 medlemmer som representerer et tverrsnitt av verdikjeden i energisektoren.

Hovedfokus i klyngearbeidet er å tilføre innovasjonskraft i utvinningen av ressursene på norsk sokkel, og akselerere omstilling av verdikjeden mot mer bærekraftige og utslippsreduserende løsninger.

Vi er kjent med det initiativet som næringen selv har foreslått om en midlertidig endring i skattereglene for nye investeringer på norsk sokkel.


Norwegian Energy Solutions støtter dette forslaget som vil gi økt aktivitet, sikre arbeidsplasser og gjøre både verdikjeden bedre rustet for omstilling. Her er muligheten til å sikre viktige og verdiskapende arbeidsplasser 2-5 år fram i tid. Det er et rett grep med tanke på å beholde kompetansen i olje- og gassindustrien, for utviklingen av framtidige felt med lavutslipps-teknologi, transformasjonen til andre energiformer, videreutvikling av hav- kompetanse og fram mot et økende framtidig marked for nedstenging og fjerning av installasjoner.

Norge trenger leverandørkompetansen dersom vi skal kunne ta en posisjon i forbindelse med utvikling og utbygging av eksempelvis karbonfangstanlegg, havvind og annen grønn energi.

Norwegian Energy Solutions vil derfor støtte det treffsikre og framtidsrettede forslaget som er utarbeidet og lagt fram av LO og Norsk Olje og Gass.»


Brevet er signert av klyngeleder Egil Aanestad og styreleder Tor Arnesen.

33 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle