Søk

Anbefaler virkemidler for mer bruk av hydrogen som drivstoff

En ny norsk forskningsrapport har klare anbefalinger til myndighetene om virkemidler som kan fremme bruk av hydrogen i transportsektoren i Norge.

Forskerne mener hydrogen vil være en attraktiv energibærer for transport som krever lagring av større energimengder enn det som er optimalt for batteri, eller i markeder hvor CO2­-intensiteten til tilgjengelig elektrisk kraft er høy. (Foto: iStock/adrian825)

I rapporten «Hydrogen i fremtidens lavkarbonsamfunn» konkluderes det med at en norsk hydrogenstrategi bør legge til rette for verdikjeder med produksjon, distribusjon og konsum der tilbud og etterspørsel gradvis utvides frem mot år 2030.


Rapporten er basert på forsking i FME CenSES, FME MoZEES, NTNU, SINTEF og IFE og har som mål å gi en oversikt over rollen hydrogen kan spille i et framtidig lavutslippssamfunn, for å komme i mål med nødvendige utslippsreduksjoner i 2030 i tråd med norsk klimapolitikk.


En gradvis utbygging av hele verdikjeden, fra produksjon til konsum, er en forutsetning for effektiv omstilling av transportsektoren. En annen forutsetning for å få ned kostnadene ved produksjon og transport, er at volumene øker. Dersom Norge også lykkes med å etablere hydrogeneksport, kan produksjonskostnadene antakelig reduseres betydelig.


På kort sikt anbefales det et fokus på å etablere hydrogenstasjoner og sørge for en kommersiell utrulling av hydrogendrevne busser, varebiler og lastebiler i årene 2020-2030. For personbiler bør tiltak i hovedsak rettes mot kunder med behov for lang rekkevidde, taxi og andre flåtanvendelser.


I rapporten anbefales det at hydrogenbiler bør fritas for bompenger og ha tilgang til kollektivfelt fram til 50.000 biler er registrert i Norge, uavhengig av hva som blir bestemt for elbiler.


Det bør gradvis etableres produksjon og distribusjon av hydrogen for ferger, hurtigbåter og andre større skip.


Det understrekes at lønnsomhet i hydrogenverdikjeden krever volum. Det vil derfor være gunstig å se utviklingen av etterspørsel for hydrogen i vegtransport, maritim transport og industri i sammenheng, slik at distribusjonsløsninger og produksjonsløsninger gradvis kan skaleres til å dekke nødvendig volum i ulike sektorer.


Hydrogenproduksjon og distribusjon vil dessuten kunne trenge investeringsstøtte og driftsstøtte fordi faste driftskostnader ikke dekkes ved inntekter fra lave initielle volum, og fordi umoden teknologi kan lede til høye variable kostnader.

I rapporten tas det også til orde for at offentlige innkjøp bør benyttes aktivt for å skape etterspørsel etter hydrogen og redusere pris- og volumrisiko for tilbydere av hydrogen.

(Illustrasjon hentet fra forskningsrapporten «Hydrogen i fremtidens lavkarbonsamfunn».)

33 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle