Søk

3,6 milliarder kroner til tiltak for en grønn fremtid i Norge

Oppdatert: 4. jun. 2020

Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid. Blant annet foreslår regjeringen penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.

Ved EnergyLab ved UiS forskes det på fornybar energi. Nå foreslår regjeringen å bevilge 75 millioner kroner til Norges Forskningsråd for å styrke arbeidet med lavutslippsforskning og en milliard til grønn forskningsplattform. (Arkivfoto)

Regjeringen vil med tiltakene, som ble offentliggjort 29. mai, legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.


Regjeringen foreslår å bevilge 1 milliard kroner i perioden 2020-2022 til grønn fornyelse av næringslivet. 


Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal administrere ordningen og bevilge pengene til grønne prosjekter gjennom en ny, grønn plattform.  


– Nå legger vi grunnlaget for et bærekraftig fremtidig næringsliv. Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte, sier næringsminister Iselin Nybø (V).


To milliarder til Enova

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til til Enova med to milliarder kroner i 2020. 

Pengene skal brukes for å forsterke satsingen på teknologiutvikling innenfor for eksempel leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi.  


Mer forskning for lavutslipp

Regjeringen vil bevilge 75 millioner kroner til Norges Forskningsråd for å styrke arbeidet med lavtslippsforskning.  

Tildelingen skal fremme forskning, utvikling og innovasjon av nye løsninger som kan føre til at Norge reduserer utslipp av klimagasser samtidig som det stimulerer til næringsutvikling. 


– Vi trenger å styrke vår grønne konkurransekraft i en periode med lavt aktivitetsnivå. Derfor vil regjeringen øke tildelingen til forskning som kan føre til lavutslippsløsninger for næringslivet seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 


Nytt løft for havvind

I regjeringens tiltakspakke foreslås 15 millioner kroner til etablering av et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). 

I tillegg vil Olje- og energidepartementet tildele 10 millioner kroner til et prosjekt knyttet til utviklingen av leverandørkjeder og leveransemodeller for vindkraft til havs. Totalt blir det brukt 25 millioner til dette. 


– Vi ønsker å legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.Det nye forskningssenteret vil samle de beste innen industri, institutter og akademia for å løse ulike utfordringer knyttet til utviklingen av vindkraft til havs i Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H). 


Styrket satsing på hydrogen 

Regjeringen foreslår å bevilge 120 mill. kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv.  


Den grønne omstillingspakken som legges fram i dag gir en betydelig styrket satsing på hydrogen i Norge og bygger opp under regjeringens hydrogenstrategi. 


Støtte til NORWEP

Regjeringen ønsker også å øke det statlige tilskuddet til NORWEP for 2020 med 20 mill. kroner, til 54 mill. kroner. 


Stiftelsen NORWEP har som oppgave å fremme internasjonalisering av de norskbaserte energinæringene. Leverandørbedriftene til energinæringene befinner seg i utfordrende situasjon på grunn av de negative ringvirkningene av Covid-19 og sammenfallende oljeprisfall, også når det gjelder den eksportrettede virksomheten 


– Leverandørindustrien til energinæringene er blant Norges største næringer, og NORWEP er regjeringens viktigste virkemiddel for internasjonalisering av energinæringene. De bidrar til å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i Norge. Regjeringen ønsker derfor å støtte opp under viktige virkemiddelaktører som NORWEP, som har sterk energifaglig kompetanse og som arbeider internasjonalt, sier olje- og energiminister Tina Bru (H). 


Grønn skipsfart

Regjeringen foreslår å opprette en egen låneordning under Innovasjon Norge for skip i nærskipsfart og fiskefartøy. Låneordningen vil ha en tapsavsetning på 150 millioner kroner og ramme på 300 millioner kroner. 


Videre foreslås det å øke rammen til Maroff-programmet i Norges forskningsråd med 65 millioner kroner, hvor grønn skipsfart er et prioritert område, samt 20 millioner kroner til utviklingskontrakter for grønne hurtigbåter under Klimasats.  


Sirkulær økonomi

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til tiltak som skal fremme en mer sirkulær økonomi og bedre utnytting av ressursene.  

Pengene vil fordeles på forskning på sirkulær økonomi (40 millioner kroner), økt grunnbevilgning til miljøinstituttene (30 millioner kroner), prosjekter under Leverandørutviklingsprogrammet (10 millioner kroner), kompetanseprosjekter i regi av Virke (10 millioner kroner) og  til Eyde-klyngen til å kartlegge materialstrømmer i prosessindustrien (8 millioner kroner). 


Grønn omstilling i kommunene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Klimasats med 50 millioner kroner.  

Gjennom Klimasats kan kommuner og fylkeskommuner søke om støtte til prosjekter som kutter klimagassutslipp og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.  

33 visninger0 kommentarer